Uppdatering Covid – 19 (10 jan 2021)

connection, covid-19, coronavirus

Riksdagen har antagit en ny tillfällig pandemilag fre den 8 jan. Lagen börjar gälla idag sön den 10 jan. Denna innebär för oss som träningsanläggning att varje besökare/medlem som tränar inomhus ska ha ett utrymme om 10 kvm i hallar och gym, att skyltning om detta ska göras och att arbetet ska dokumenteras. Anslag om max antal personer i gym och övriga salar finns nu uppsatta vid entrén vid receptionen, utanför gym och cirkelgym och under följande vecka sätts det också upp anslag utanför alla övriga salar. Vi är tacksamma över att de flesta av våra salar är stora och bra ventilerade och kan rymma många personer men vi kommer att fortsätta jobba med mindre grupper p.g.a smittoläget. Något som är oerhört viktigt är att alla som går in i gymmet och cirkelgymmet ska registrera sig så att vi på ett enkelt sätt i vår app kan se hur många som befinner sig i respektive utrymme. På så sätt hjälper du oss att hålla koll på antal personer och möjliggör så att vi kan fortsätta ha öppet. Även om det inte är så många som tränar hos oss just nu ber vi dig som kan att träna på andra tider än kl: 15-18. Sedan en längre period tillbaka har vi pausat all inomhusträning. Måndagen den 18 jan börjar vårens schema och då startar vi återigen upp våra gruppträningspass inomhus samtidigt som vi erbjuder några utomhuspass för dig som hellre väljer det just nu. Vid extremt dåligt väder kör vi dessa pass inomhus istället. Vi får tyvärr avvakta med att köra igång våra bollpass som vi tänkt och se om det kommer nya riktlinjer efter den 24 jan så vi återkommer så snart vi kan med besked. Vi kör seniorträning utomhus på måndagar och onsdagar. Vårens schema och mer information läggs ut på vår hemsida/sociala medier mån den 11 jan! För dig som föredrar att träna hemma kan du välja att gå med i Les Mills On Demand där du som medlem hos oss får ett bra erbjudande som du hittar på vår hemsida och där du kan välja mellan massor av digitala träningspass. Tillsammans jobbar vi för att förbättra vår hälsa!

Update Covid - 19 (10 Jan 2021)

connection, covid-19, coronavirus

The Riksdag has adopted a new temporary pandemic law on Friday the 8th of January. The law comes into force today Sunday the 10th of January. For us as a training facility, this means that every visitor / member who trains indoors must have a space of 10 sqm in halls and gyms, that signage about this must be done and that the work must be documented. Grants for the maximum number of people in gyms and other halls are now posted at the entrance at the reception, outside the gym and circular gym, and during the following week, grants will also be set up outside all other halls. We are grateful that most of our halls are large and well ventilated and can accommodate many people, but we will continue to work with smaller groups due to the infection situation. Something that is extremely important is that everyone who enters the gym and the circle gym must register so that we can easily see in our app how many people are in each space. In this way, you help us keep track of the number of people and enable us to remain open. Even though there are not that many who train with us right now, we ask you who can train at other times than 15-18. For a long time now, we have paused all indoor training that we now will start again. On Monday 18 January, the spring schedule begins and then we start up our group training sessions indoors again at the same time as we offer some outdoor sessions for you who prefer to choose it right now. In extremely bad weather, we run these workouts indoors instead. Unfortunately, we have to wait to start our ball sessions as we intended and see if there will be new guidelines after the 24th of January so we will return as soon as we can with information. We run senior training outdoors on Mondays and Wednesdays. The spring schedule and more information will be posted on our website / social media on Monday 11 January! For those of you who prefer to train at home, you can choose to join Les Mills On Demand where you as a member with us get a good offer which you can find on our website and where you can choose from lots of digital training sessions. Together we work to improve our health!