Uppdatering Covid-19 10 nov

 

Uppdatering Covid-19 10 nov

Campusgymmet har idag efter de skärpta regler som kommit i Örebroregionen beslutat att även pausa våra gruppträningspass inomhus fram till den 24 nov. Sedan tidigare har vi pausat våra bollpass och detta gäller nu också badminton. Vi kommer istället att erbjuda några lunchpass utomhus dessa veckor enligt följande. Samling nedanför trappan!

Vi kommer också att erbjuda några digitala pass kvällstid och återkommer med mer info
om dessa!

Mån Funktionell intervall kl: 12.10-13.05
Tis HIIT kl: 12.10-12.55
Ons Tabata kl: 12.10-12.45
Tor Zumba kl: 12.10-13.05
Fre Fredagsfys kl: 12.10-12.55

Nu uppmanar vi alla våra medlemmar att hålla igång träningen utomhus tillsvidare! 

Tillsammans tar vi ansvar!

Uppdatering Covid – 19 4 nov

Vi på Campusgymmet arbetar hårt för att du som tränande ska känna dig trygg i att besöka oss för din träning och anpassar vår verksamhet enligt de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren som råder.

Campusgymmet har mycket stora lokaler och vi har sedan tidigare dragit ner antalet deltagare på våra gruppträningspass och vi är noga med rengöring både i gym, cirkelgym, cykelsalen och på gruppträningspassen. Den allmänna städningen i G-huset är sedan tidigare anpassad till rådande situation. 

Vi vidtar nu också följande åtgärder

– Vi utökar våra städinsatser
– Vi anpassar antalet deltagare på varje enskilt gruppträningspass ännu mer än tidigare
– Vi utvärderar vilka gruppträningspass som är lämpliga att köra under rådande omständigheter ( håll koll i appen )
– Vi avstår från att byta redskap med varandra på gruppträningspassen
– Bollsportspass med närkontakt ställs in tills vidare ( badminton körs som vanligt ).Du som har enbart bollkort erbjuds att träna i gymmet istället. Kontakta receptionen så hjälper vi dig där.
– Vi stänger av bastun
– Vi uppmanar dig som kan, att byta om hemma, och vi maximerar samtidigt antalet personer i omklädningsrummen till fyra
– Vi maximerar antalet deltagare i cirkelgymmet samtidigt till fyra personer
– Vi kör seniorpassen utomhus
– Vi pausar barnjympan under tre veckor framåt
– Superset circle flyttas till större lokal

För bästa möjliga effekt behöver vi hjälp av dig med följande

– Kom bara hit om du känner dig fullt frisk
– Hosta och nys i armvecket
– Håll ordentlig avstånd till andra tränande
– Använd desinfektion före och efter din träning och rengör redskap både före och efter din träning. 
– Kom i god tid till din träning så vi undviker köbildning och se till att hålla avstånd.

 

Var rädd om er & varandra

 

Update Covid-19 Nov 10 The campus gym has decided today after the tightened rules that have arrived in the Örebroregionen region to also pause our group workouts indoors until Nov 24th. 
Since before we have paused our ball passes and this is now also true for badminton. Instead, we will be offering some lunch passes outdoors these weeks as follows. Collection below the stairs! We will also be offering some digital passports evening time and will return with more info about these! Mon Functional interval at: 12.10-13.05 
Tues HIIT at: 12.10-12.55 
Wed Tabata at: 12.10-12.45 
Tor Zumba at: 12.10-13.05 
Friday Fridayfys at: 12.10-12.55 
Now we urge all our members to keep the training going outdoors until further notice! Together we take responsibility! Update Covid-19 Nov 4 We at Campusgymmet work hard to make you as a training feel safe to visit us for your training and adapt our activities according to the recommendations from the Public Health Authority and the infectious doctor who prevails. The campus gym has very large premises and we have since previously pulled down the number of participants on our group workouts and we are careful about cleaning both in gym, circle gym, cycling room and on the group workouts. The general cleaning in the G-house has been adapted to the current situation. We are now also taking the following measures – We are expanding our cleaning efforts – We adapt the number of participants on each individual group workout even more than before – We evaluate which group workouts are suitable to run under the current circumstances (keep an eye out for the app) – We refrain from changing gear with each other on the group workouts – Ball sports pass with close contact is canceled until further notice (badminton runs as usual). You who have only a ball card are offered to exercise in the gym instead. Contact the reception and we will help you there. – We are turning off the sauna – We urge you who can, to change at home, and at the same time we maximize the number of people in the changing rooms to four – We maximize the number of participants in the circle gym at the same time to four people – We run the senior pass outside – We are pausing the child gym for three weeks ahead – The superset circle is moved to a larger local For the best possible effect, we need help from you with the following – Only come here if you feel fully healthy – Cough and sneeze in the arm fold – Keep a proper distance to other training – Use disinfection before and after your workout and clean gear both before and after your workout. – Come in good time for your training so we avoid queue formation and make sure to keep your distance. Take care of yourself & each other